Tema sudioničkog upravljanja postala je iznimno važna s obzirom na to da se tradicionalni javni i tržišno orijentirani modeli upravljanja sve češće pokazuju neadekvatnim u pružanju odgovora na kompleksnost izazova u kreiranju politika, promjene u socio-ekonomskom okruženju, potrebe kulturnih djelatnika, umjetnika, publike i lokalne zajednice. Uspješna implementacija i održivi razvoj kompleksnih praksi sudioničkog upravljanja u kulturi zahtijevaju razumijevanje promjena u društvenom i političkom kontekstu, kulturnih i socijalnih učinaka novih modela upravljanja, uspostavljanje modela i razina uključenosti svih relevantnih dionika u procese donošenja odluka te (re)organizaciju njihovih uloga.

S namjerom da doprinose razvoju ovakvih praksi u Hrvatskoj Zaklada “Kultura nova” i EPK Rijeka 2020 (u sklopu programa Učionica) u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci organiziraju seminar “Novi modeli upravljanja kulturnim resursima” koji će se održati od 19. do 21. studenoga 2017. u “Akvariju” na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Ovaj trodnevni seminar namijenjen je predstavnicima organizacija civilnog društva koji su angažirani u postojećim ili nastajućim društveno-kulturnim centrima utemeljenim na modelima sudioničkog upravljanja i nekom obliku javno-civilnog partnerstva u  Hrvatskoj te kulturnim profesionalcima iz Rijeke koji razvijaju ili planiraju razvijati nove modele upravljanja kulturnim resursima.

Rok za prijave na seminar istekao je 20. listopada, no za svu zainteresiranu javnost otvorena je javna diskusija “Kakav obrazovni program u kulturnom menadžmentu trebamo”, koja će biti održana u utorak, 21. studenog (opis se nalazi niže u tekstu).

Seminar ima za cilj doprinijeti podizanju kapaciteta kulturnih profesionalaca vezano za različite aspekte prenamjene i mehanizme sudioničkog upravljanja gradskim prostorima za kulturu. Razvojem novih znanja i vještina stvara se podloga za kvalitetno sudjelovanje u donošenju odluka, planiranju i implementaciji inovativnih modela upravljanja kulturnim resursima koji značajno mogu doprinijeti održivosti kulturnog sustava i razvoju lokalnih zajednica.

Tijekom seminara će se obuhvatiti širok raspon tema relevantnih za upravljanje kulturnim resursima, od tipova organizacijske strukture i upravljačkih modela, sudioničkog odlučivanja u umjetnosti i kulturnoj baštini, sudioničkog upravljanja, lokalnog razvoja kulturnih politika, novih generacija kulturnih i civilnih prostora u Europi, poslovnih modela za kulturne resurse, kriza kulturnih politika do praktičnih vježbi vezanih za zagovaranje, uspostavu i održivi razvoj novih modela upravljanja kulturnim resursima. Seminar uključuje brojna predavanja i Engagement Labs za praktičan i interaktivan, individualni i kolektivni rad sudionika Seminara na njihovim primjerima kulturnih resursa. Seminar će voditi domaći i inozemni treneri koji su stručnjaci za različite aspekte novih modela upravljanja kulturnim resursima. Službeni jezici Seminara su hrvatski i engleski.

Seminar se organizira kao događanje koje prethodi međunarodnoj i interdisciplinarnoj konferenciji “Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno.” koja će se održati od 22. do 24. studenoga 2017. u Rijeci. Konferenciju organizira Zaklada “Kultura nova” u partnerstvu s EPK Rijeka 2020, u suradnji s Europskom kulturnom zakladom i mrežom IFACCA, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Označena je kao događaj mreže ENCATC. Konferencija je dio projekta “Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi” koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost.

Službenu skriptu seminara preuzmite OVDJE.

 

PROGRAM SEMINARA

NEDJELJA, 19/11/2017

14.30 – 16.00     Ručak i okupljanje sudionika
16.00 – 17.30    Kultura nova i Rijeka 2020, Predstavljanje programa i sudionika
17.30 – 18.00    Pauza
18.00 – 19.00     Predavanje: Organizacijska kultura i upravljanje – sociološki aspekti (prof.dr.sc.  Jasminka Lažnjak, Odjel za Sociologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
19.00 – 20.30     Večera

 

 

PONEDJELJAK, 20/11/2017

10.00 – 11.00    Predavanje: “Whose Cake is It Anyway?”: Participatory Decision-Making in Arts and Cultural Heritage (dr.sc. Bernadette Lynch)
11.00 – 11.30     Pauza
11.30 – 12.30    Predavanje: Participatory Governance for Cultural Policy: Deliberative Empowerment  and Collective Policymaking (prof. Frank Fischer, Sveučilišta Humboldt i Rutgers)
12.30 – 13.30     Predavanje: Participatory Governance and Local Cultural Development (Ana Žuvela, Institut za razvoj i međunarodne odnose)
13.30 – 14.30     Ručak
14.30 – 15.30    Predavanje: Found Resources, Trust and Cooperation: The New Generation of  Cultural and Civic Spaces in Europe (Levente Polyák, Eutropian)
15.30 – 16.30    Predavanje: Changing Business Models for Cultural Resources (Mark Robinson, Thinking Practice)
16.30 – 17.00    Pauza
17.00 – 19.00    Engagement Lab
19.00 – 21.00    Večera

 

UTORAK, 21/11/2017

10.00 – 12.00    Engagement Lab
12.00 – 12.30     Pauza
12.30 – 14.30     Engagement Lab
14.30 – 15.30    Ručak
15.30 – 16.30     Predavanje: Cultural Policy in Crisis: Challenges and Perspectives of Cultural Governance (prof. Justin O’Connor, Monash University)
16.30 – 17.00     Plenarna diskusija: “Top tips” za uspješan model sudioničkog upravljanja