Plan nabave

2017

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune II Plana nabave za 2017. godinu

2018

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene i dopune I Plana nabave za 2018. godinu

Obavijesti

Sukob interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa člana Uprave

Izjava o nepostojanju sukoba interesa predsjednika NO

Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova NO:

Propisi

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Rijeka 2020 d.o.o.

Registar zaključenih ugovora

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. godinu

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2018. godinu

Objavljeni postupci javne nabave

Pozivi – jednostavna nabava

Postupci javne nabave – arhiva