Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13. i Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama 85/15.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak je način i pod jednakim uvjetima omogućeno pravo na pristup informacijama.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. javnost informira putem svojih web stranica o dokumentima i informacijama koje posjeduje. Informacije i dokumenti javno su dostupni u elektroničkom obliku te im je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva.

Pristup svim ostalim informacijama, kao i za njihovu ponovnu uporabu, ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o.. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama / za ponovnu uporabu informacija kojeg možete poslati:

  • putem pošte na adresu RIJEKA 2020 d.o.o. Rijeka, Uljarska 1, 51000 Rijeka;
  • elektroničkom poštom na: informacije@rijeka2020.eu

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. i 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za informiranje je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.

U trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. službenik za informiranje i službenik za zaštitu osobnih podataka je: Dorotea Vitasović, Voditeljica pravnih poslova, dorotea.vitasovic@rijeka2020.eu

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

U trgovačkom društvu RIJEKA 2020 d.o.o. službenik za zaštitu osobnih podataka je: Siniša Ćuk, Voditelj ekonomskih poslova, sinisa.cuk@rijeka2020.eu

Više informacija

Izvješća o provođenju Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće za 2017. godinu (.pdf)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (.csv)