Opći akti Društva

Društveni ugovor o osnivanju Rijeka 2020 d.o.o.

Pravilnik o radu Rijeka 2020 d.o.o.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji i sistematizaciji rada u trgovačkom Društvu Rijeka 2020 d.o.o.

Zakoni vezani uz poslovanje Društva

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o javnoj nabavi

Opći porezni zakon

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)