Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Natječaj za posao Administrativnog referenta – ZAKLJUČEN

Administrativni referent izvršava pomoćne administrativne poslove u okviru poslova svog Sektora, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima u koji je raspoređen, izrađuje povremene izvještaje po nalogu neposrednog rukovoditelja, prikuplja potrebne materijale i podatke po nalogu neposrednog rukovoditelja, vodi sve potrebne evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja, surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 27. prosinca 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: administrativni referent, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave – 04. siječnja 2018.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: administrativni referent
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020, puno radno
vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Koeficijent radnog mjesta: 1,35 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 6.809 kn bruto 1)

Kratki opis poslova
Administrativni referent izvršava pomoćne administrativne poslove u okviru poslova svog Sektora, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima u koji je raspoređen, izrađuje povremene izvještaje po nalogu neposrednog rukovoditelja, prikuplja potrebne materijale i podatke po nalogu neposrednog rukovoditelja, vodi sve potrebne evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja, surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva.

Ovim natječajem bira se kandidati za radno mjesto Administrativnog referenta unutar Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.

Detaljan opis poslova za radno mjesto administrativnog referenta kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• SSS
• 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
Ako je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije.
Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči,
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s različitim ljudima,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu ali koja sadrži sve podatke iz obrasca.
3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.
Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana zahtjeva za nadopunom.
Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za ADMINISTRATIVNOG REFERENTA – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 04. siječnja 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati mogu biti pozvani i na dodatno testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina a što uključuje psihometrijsko testiranje i ostale relevantne metode procjene kandidata kao što su: intervju proširen profesionalnim vježbama i zadacima, pismeni test znanja, ponuda novog rješenja i slično, a sve u skladu sa potrebama ovog radnog mjesta.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilozi uz natječaj
1. detaljan opis poslova administrativnog referenta
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove