Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Natječaj za posao Koordinatora/ice za EU projekte – ZAKLJUČEN

Koordinator EU projekata izvršava poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Koordinira proces razvoja projekta, surađuje s partnerima, priprema natječajnu dokumentaciju. Koordinira provedbu projekata sukladno uvjetima izvora financiranja, koordinira projektni tim i partnere, prati postizanje projektnih rezultata, prati potrošnju financijskih sredstava, izrađuje narativna i financijska izvješća, uspostavlja sustav pohrane projektne dokumentacije. Izvršava druge povezane poslove, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 24. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: Koordinator/ica za EU projekte, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 31. listopada 2018.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Koordinator za EU projekte
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova
Koordinator EU projekata izvršava poslove vezane uz pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Koordinira proces razvoja projekta, surađuje s partnerima, priprema natječajnu dokumentaciju. Koordinira provedbu projekata sukladno uvjetima izvora financiranja, koordinira projektni tim i partnere, prati postizanje projektnih rezultata, prati potrošnju financijskih sredstava, izrađuje narativna i financijska izvješća, uspostavlja sustav pohrane projektne dokumentacije. Izvršava druge povezane poslove, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Koordinator za EU projekte kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.
Kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 razvija se pod sloganom „Luka različitosti“, a konceptualno je oblikovan oko tri teme: voda, rad i migracije. Program je strukturiran u 7 programskih pravaca.
Ukoliko želite raditi u fleksibilnom i poticajnom okruženju te razvijati svoje potencijale radeći na jedinstvenom, dinamičnom, kompleksnom i atraktivnom međunarodnom projektu, koji pruža brojne mogućnosti napretka i učenja, RIJEKA 2020 d.o.o. pravo je mjesto za vas.

Uvjeti
• VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje od tri do četiri godine čijim završetkom se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15),
• Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
• najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• vozačka dozvola B kategorije – aktivni vozač/ica,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja je stručnjak/inja u području pripreme i provedbe EU projekata. Prednost će imati osoba koja:
• je samostalna u izradi proračuna projekta i praćenju njegove potrošnje, razumije ključne računovodstvene pojmove
• ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama, kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom radnom stažu od najmanje 3 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
3. dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima minimalno 4 godine;
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (životopis kandidata),
6. životopis kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
7. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za koordinatora za EU projekte – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 31. listopada 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj
1. detaljan opis poslova Koordinatora za EU projekte
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva