Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, RiHub

Natječaj za posao Organizatora (RiHub) – ZAKLJUČEN

Organizator izvršava pomoćne poslove organizacije aktivnosti, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu. Organizator uz odobrenje i po nalogu neposrednog rukovoditelja nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima, izrađuje povremene izvještaje, vodi potrebne evidencije i slično.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 12. studenog 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: Organizator, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 27. studenog 2018.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Organizator
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca
Koeficijent radnog mjesta: 1,35 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 6.841,00 kn bruto 1)

Kratki opis poslova
Organizator izvršava pomoćne poslove organizacije aktivnosti, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu. Organizator uz odobrenje i po nalogu neposrednog rukovoditelja nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima tima, izrađuje povremene izvještaje, vodi potrebne evidencije i slično.

Ovim natječajem bira se kandidati za radno mjesto Organizatora unutar Sektora za razvoj i strateška partnerstva za rad na programu RiHuba.

Organizator unutar Sektora za razvoj i strateška partnerstva izvršava pomoćne poslove organizacije aktivnosti u sklopu programa RiHuba i to u svrhu realizacije diskurzivnih programa, koordinacije rada s partnerima i drugim korisnicima prostora vezano za kapacitete prostora te izrade rasporeda i koordinacije korištenja prostora i tehnike. Organizator vodi evidencije o prostoru, tehnici i korisnicima, surađuje s članovima tima za sudioničke programe i RiHuba na ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Organizatora, opis programa RiHuba kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• SSS
• 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
• poznavanje rada na računalu,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
Ako je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu
• vozačka dozvola B kategorije.
Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči,
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s različitim ljudima,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju i za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Organizatora RiHub – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 27. studenog 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Organizatora,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva,
3. opis programa RiHuba.