Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Natječaj za posao Specijalista za međunarodnu promociju – PONIŠTEN

Specijalist/ica za međunarodnu promociju vodi procese planiranja, organizacije i realizacije aktivnosti u vezi s promocijom projekta u Hrvatskoj, izvan granica Hrvatske, na EU i međunarodnom tržištu, s posebnim naglaskom na turistička tržišta, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja. Brine o pravovremenom izvršenju plana aktivnosti turističke i međunarodne promocije te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način. Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 5. travnja 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: Specijalist/ica za međunarodnu promociju, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 20. travnja 2019.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Specijalist/ica za međunarodnu promociju
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova
Specijalist/ica za međunarodnu promociju vodi procese planiranja, organizacije i realizacije aktivnosti u vezi s promocijom projekta u Hrvatskoj, izvan granica Hrvatske, na EU i međunarodnom tržištu, s posebnim naglaskom na turistička tržišta, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja. Brine o pravovremenom izvršenju plana aktivnosti turističke i međunarodne promocije te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način. Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug. Izrađuje periodičke i projektne izvještaje iz svog djelokruga te surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva. Za svoj rad odgovoran je direktoru Sektora i redovno ga izvještava o svome radu, obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.
Detaljan opis poslova za radno mjesto Specijalist/ica za međunarodnu promociju kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koje su 2016. godine osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
• Najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima
• Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 6 godina radnog iskustva na sličnim poslovima; osim za radno mjesto gdje je razina i/ili vrsta stručne spreme propisana kao uvjet
• Poznavanje i operativno iskustvo u području međunarodnog marketinga i korištenja međunarodnih kanala promocije u turizmu
• Stručne, radne i organizacijske sposobnosti
• Komunikacijske vještine
• Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
Ako je kandidat strani državljanin, uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• ima iskustvo na poslovima turističke i međunarodne promocije u području kulture i turizma
• je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt te koja može raditi u izazovnom okruženju i pod pritiskom,
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima razvijene sposobnosti organizacije aktivnosti uključivanja zajednice,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• je sposobna istovremeno upravljati s više projekata i prioriteta,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prednost će imati kandidati koji
• imaju iskustvo u organiziranju promotivnih događanja u zemlji i inozemstvu
• imaju iskustvo u komunikacijama, odnosima s javnošću i oglašavanju na međunarodnom tržištu
• imaju iskustvo u strateškom planiranju i izradi i provedbi marketinških i komunikacijskih strategija i planova za međunarodno tržište
• imaju iskustvo u izradi i provedbi digitalnih strategija
• su dobro upoznati s funkcioniranjem i aktivnostima na društvenim mrežama
• imaju iskustvo rada s CMS-om u WordPressu
• imaju iskustva rada na sličnim projektima u kulturi ili u javnom sektoru
• pokazuju visoku razinu informiranosti i razumijevanja projekta „RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture“.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
2. dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz) i drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo kao dokaz rada na sličnim poslovima (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca); Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu, ali koja sadrži sve podatke iz obrasca.
3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.
Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana zahtjeva za nadopunom.
Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Specijalist/ica za međunarodnu promociju – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 20. travnja 2019. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati mogu biti pozvani i na dodatno testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina a što uključuje psihometrijsko testiranje i ostale relevantne metode procjene kandidata kao što su: intervju proširen profesionalnim vježbama i zadacima, pismeni test znanja, ponuda novog rješenja i slično, a sve u skladu sa potrebama ovog radnog mjesta.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Specijalist za međunarodnu promociju,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing.