Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Produžen rok prijave: Natječaj za radno mjesto Koordinator sudioničkih programa – ZAKLJUČEN

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 26. travnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Koordinator sudioničkih programa, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

Rok prijave produžen je s 10. svibnja na 18. svibnja 2018. godine

 

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta:     Koordinator sudioničkih programa

Mjesto rada:                     Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Vrsta ugovora:                 ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme

Probni rad:                        3 mjeseca

Kratki opis poslova:

Koordinator sudioničkih programa u Programima plus (Civilne inicijative i Zeleni val) izvršava poslove organizacije pojedinih aktivnosti u svrhu razvoja sustava malenih potpora, uključivanja publike kao sudionika, osmišljavanja i realizacije diskurzivnih programa te koordinacije rada s partnerima. Koordinator izvršava poslove vođenja pojedinih segmenata u okviru poslova svog Sektora, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja. Koordinator brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu, brine da se on izvršava na što ekonomičniji način te pruža potporu Voditelju sudioničkih programa i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Koordinator sudioničkih programa, opis sudioničkih programa kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Uvjeti

 • VŠS,  završen preddiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje od tri do četiri godine čijim završetkom se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)

Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 4

godina radnog iskustva na sličnim poslovima

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu

Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil

Tražimo osobu koja:

 • je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči,
 • novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
 • voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
 • ima razvijene sposobnosti organizacije aktivnosti uključivanja zajednice,
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
 • poznaje suvremene trendove sudioničke umjetnosti, suradničkog rada i medijatorstva
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
 • kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
 3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 4. biografija kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Koordinatora sudioničkih programa – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 10. svibnja 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Koordinatora za sudioničke programe,
 2. opis poslova iz djelokruga Sektora za razvoj i strateška partnerstva
 3. opis sudioničkih programa

Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu