Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Produžen rok prijave: Natječaj za radno mjesto Voditelj programa – programski pravac Doba moći – PRIJAVE ZATVORENE

Voditelj programa vodi programski pravac Doba moći na način da vodi procese planiranja, kreiranja, produkcije, organizacije i izvođenja programa, i to unutar društva RIJEKA 2020 te u suradnji s partnerima (javne ustanove i organizacije iz Rijeke, Hrvatske i inozemstva). Zadužen je za programsko, operativno i financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje vezano uz programski pravac.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 6. srpnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: voditelj programa (programski pravac Doba moći), 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave produžen je s 3. kolovoza 2018. na 20. kolovoz 2018. godine.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Voditelj programa (programski pravac Doba moći)
Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor na određeno vrijeme, do 30.4.2021., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova:
Voditelj programa vodi programski pravac Doba moći na način da vodi procese planiranja, kreiranja, produkcije, organizacije i izvođenja programa, i to unutar društva RIJEKA 2020 te u suradnji s partnerima (javne ustanove i organizacije iz Rijeke, Hrvatske i inozemstva). Zadužen je za programsko, operativno i financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje vezano uz programski pravac. U suradnji s umjetničkim direktorom projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“, partnerima i suradnicima sudjeluje u osmišljavanju razvoja cjelokupnog programskog pravca, kao i pojedinih projekata te u procjenjivanju prijedloga projekata. Organizira i prati rad timova te angažira umjetnike, stručnjake i druge vanjske suradnike. Surađuje s timovima zaduženima za razvoj publike, sudjelovanje zajednice, marketing i komunikacije, međunarodne odnose, pribavljanje sredstava, poslove nabave i slično.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj programa kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. godine osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.
Kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 razvija se pod sloganom „Luka različitosti“, a konceptualno je oblikovan oko tri teme: voda, rad i migracije. Program je strukturiran u 7 programskih pravaca. Glavne teme programskog pravca Doba moći su strukture moći i straha koje su transformirale riječke izgovorene i prešućene narative te ih povezuje s aktualnim kulturnim, društvenim i političkim temama na europskoj razini. Program doba moći podijeljen je u tri cjeline: kazališni program, program vizualnih umjetnosti te diskurzivni i ostali programi.
Ukoliko vas zanimaju ove teme i želite raditi u fleksibilnom i poticajnom okruženju te razvijati svoje potencijale radeći na jedinstvenom, dinamičnom, kompleksnom i atraktivnom međunarodnom projektu, koji pruža brojne mogućnosti napretka i učenja, RIJEKA 2020 d.o.o. pravo je mjesto za vas.

Uvjeti
VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 6 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• poznavanje aktualnih trendova u kulturi i umjetnosti na međunarodnoj sceni
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično.
Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• ima razvijena znanja i vještine u radu u kulturi te koja svoja iskustva želi primijeniti na jedinstvenom međunarodnom projektu,
• je iskusna u upravljanju programima i projektima u kulturi, uključivši upravljanje zadacima, timovima i proračunom,
• ima bogato iskustvo u radu s umjetnicima i kulturnim i umjetničkim organizacijama i ustanovama,
• je dobro informirana o međunarodnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni te koja je upoznata s temama i problematikom koja je obuhvaćena programskim pravcem Doba moći;
• je snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt te koja može raditi u izazovnom okruženju i pod pritiskom,
• je visoko motivirana, pokazuje visoku razinu inicijativnosti, koja sama sebe pokreće i koja je sposobna raditi samostalno bez svakodnevnog nadzora,
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu,
• zna upravljati timom i delegirati zadatke, ali i koja je spremna odraditi i operativne zadaće kada je to potrebno,
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima te rad u brzom tempu,
• ima izvrsne komunikacijske, organizacijske i pregovaračke vještine,
• je sposobna istovremeno upravljati s više projekata i prioriteta,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prednost će imati kandidati koji:
• imaju iskustva rada na međunarodnim projektima, i/ili
• imaju iskustva u različitim umjetničkim disciplinama, odnosno kulturnim djelatnostima, i/ili
• imaju iskustva vođenja kulturnih projekata većih razmjera te
• koji pokazuju visoku razinu informiranosti i razumijevanja projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“.

Prijavna knjiga projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“ dostupna je na stranicama www.rijeka2020.eu (izravna poveznica: https://goo.gl/enzXHG)

Nudimo
• izazovan i dinamičan posao u timu u kojem se cijene izvrsnost, znanje, inicijativnost i snalažljivost,
• priliku za osobni i profesionalni razvoj,
• stabilna i stimulativna primanja,
• ugodno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca,
• sudjelovanje u razvoju inovativnih poslovnih ideja i međunarodnih projekata,
• fleksibilno radno vrijeme.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 4 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca i/ili slično);
3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove;
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
5. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
6. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Voditelja programa – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se najkasnije do 20. kolovoza 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilozi uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Voditelja programa,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za kulturu.