Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Koordinatora komunikacija i marketinga

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – KOORDINATOR KOMUNIKACIJA I MARKETINGA, za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja, direktorica Društva Emina Višnić, dana 19. lipnja 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja

za radno mjesto

KOORDINATOR KOMUNIKACIJA I MARKETINGA

1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

 

Poništava se natječaj za radno mjesto KOORDINATOR KOMUNIKACIJA I MARKETINGA u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici rijeka2020.eu dana 14. svibnja 2019. 

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o.

 

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto KOORDINATOR KOMUNIKACIJA I MARKETINGA (1 izvršitelj/ica), koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 14. svibnja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio  14 (slovima: četrnaest) dana od dana objave natječaja odnosno do 29. svibnja 2019. godine.

Povjerenstvo je po isteku roka i po primitku prijava obaviješteno da je nakon žurnog postupka na prijedlog Uprave i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora stupio na snagu novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. kojima je predmetno radno mjesto ukinuto zbog značajnih promjena u organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta, slijedom čega je Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo donošenje Odluke kao pod točkom I.