Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Kreativnog producenta

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – KREATIVNI PRODUCENT,  za 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 26. studenog 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto KREATIVNI PRODUCENT

2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

1. Poništava se natječaj za radno mjesto KREATIVNI PRODUCENT u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici rijeka2020.eu dana 02. listopada 2018.

2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o.

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto KREATIVNI PRODUCENT (2 izvršitelj/ice), koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku kao i na portalu mojposao.hr, dana 02. listopada 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio  24 (slovima: dvadeset četiri) dana od dana objave natječaja odnosno 26. listopada 2018. godine.

Povjerenstvo je po isteku roka i po primitku prijava obaviješteno da su nakon žurnog postupka na prijedlog Uprave i uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora stupile na snagu  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. kojima je smanjen broj izvršitelja na radnom mjestu KREATIVNI PRODUCENT, slijedom čega je Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo donošenje Odluka kao pod točkom I.