Društvo Rijeka 2020 u partnerstvu sa Zakladom “Kultura nova” i Sveučilištem u Rijeci organizira seminar “Novi modeli upravljanja kulturnim resursima” koji će se održati od 19-21 studenoga u Rijeci, kao dio EPK programa “Učionica” te Zakladinog programa “Obrazovanje u kulturnom menadžmentu”.

Seminar prethodi međunarodnoj i interdisciplinarnoj konferenciji “Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno.”, a namijenjen je predstavnicima organizacija civilnog društva koji su angažirani u postojećim ili nastajućim društveno-kulturnim centrima utemeljenim na modelima sudioničkog upravljanja i nekom obliku javno-civilnog partnerstva u svim dijelovima Republike Hrvatske te profesionalcima u kulturi i svima onima koji su angažirani u razvijanju novih modela upravljanja kulturnim resursima u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Cilj seminara je doprinijeti podizanju kapaciteta vezano za različite aspekte prenamjene i mehanizme sudioničkog upravljanja javnim prostorima za kulturu. Program obuhvaća širok raspon tema relevantnih za upravljanje kulturnim resursima, od razvoja lokalnih kulturnih politika, organizacijskih i upravljačkih modela, koncepta sudioničkog upravljanja i javno-civilnog partnerstva, nove generacije kulturnih prostora u Europi, inovativnih modela održivosti do praktičnih vježbi vezanih za zagovaranje, uspostavu i održivi razvoj novih modela upravljanja kulturnim resursima.

U programu seminara sudjeluju domaći i inozemni treneri / stručnjaci (Igor Bajok, Frank Fischer, Ian King, Jasmina Lažnjak, Justin O’Connor, Levente Polyák, Annick Schramme, Ana Žuvela) za različite aspekte upravljanja kulturnim resursima.

Profesionalci u kulturi te svi oni koji su uključeni u razvoj novih modela upravljanja kulturnim resursima u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji a koji djeluju izvan civilnog sektora (npr. djelatnici kulturnih ustanova, turističkih zajednica, predstavnici neformalnih građanskih inicijativa i drugi) mogu se prijaviti putem PRIJAVNOG OBRASCA.

Sva pitanja možete uputiti na e-adresu: info@rijeka2020.eu

Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2017.

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o odabiru sudionika seminara najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Predstavnici organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje djeluju u postojećim ili nastajućim društveno-kulturnim centrima svoju prijavu mogu uputiti isključivo na Javni poziv na sudjelovanje na seminaru “Novi modeli upravljanja kulturnim resursima” koji je „Kultura Nova“ objavila na svojim mrežnim stranicama: “Novi modeli upravljanja kulturnim resursima”.