Sve edukacije programa Učionica provode se kroz tri tematska područja:

a) prostor i tehnologija:

 • Radionica: Prostori – uspostava i korištenje javnih i bivših industrijskih prostora, post-EASA
 • kontinuirani edukacijski program – Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja unutar kojeg su održana 4 modula koji su obradili sljedeće teme:
  1. Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti
  2. Postavljanje izložbi i scenografija
  3. Elektroinstalacije, osnove rigginga i scenska rasvjeta
  4. Spajanje jednostavnih sustava ozvučenja i jednostavnih video sustava

b) kulturno upravljanje i vodstvo::

 • Radionica: Projektno upravljanje i uvod u EU fondove
 • Seminar: Novi modeli upravljanja kulturnim resursima
 • Javna diskusija: Kakav obrazni program u području kulturnog menadžmenta trebamo
 • Radionica: Učenje od drugih – kako uspjeti i kako izbjeći pogreške u postanku Europskom prijestolnicom kulture
 • Kontinuirani edukacijski program – Produkcija u kulturi unutar kojeg je održano 6 modula koji su obradili sljedeće teme:
  1. Uvod u Produkciju (Tko je producent?; Upravljanje projektima u kulturi; Produkcijski plan; Od ideje do realizacije)
  2. Organizacija kulturnih događaja i specifični treninzi (Organizacija kulturnih događanja i primjeri dobre prakse (trodnevni seminar za polaznike i javnost); Tehničko – prostorni aspekti produkcije; Specifične lokacije)
  3. Inkluzivne produkcijske prakse – uključivanje osoba s invaliditetom u kulturna događanja (Kako osigurati pristup osobama s invaliditetom na kulturna događanja? (jednodnevna radionica za polaznike i javnost); Kulturna događanja za osobe s motoričkim poteškoćama; Kulturna događanja za slabovidne osobe te za gluhe i nagluhe; Kulturna događanja za osobe sa senzornim i mentalnim teškoćama)
  4. Umjetnost i komunikacija (Alati u produkciji; Komuniciranje; Evaluacija i što sad?!)
  5. Osnove menadžmenta (Upravljanje u produkciji; Menadžment ljudskih potencijala i upravljanje vremenom; Leadership)
  6. Radna praksa
 • Kulturno umrežavanje i kulturne mreže: program pretkonferencijskog profesionalnog razvoja
 • Ljetna škola – TEH Leadership summer school
 • Kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija unutar kojeg je održano 5 modula koji su obradili sljedeće teme:
  1. Osnove pisanja prijedloga projekta
  2. Izvori i tehnike prikupljanja sredstava (Fundraising);
  3. Upravljanje projektnim ciklusom i pisanje prijedloga projekta za EU fondove
  4. Projektni menadžment
  5. Menadžment volontera
 • Seminar Business 2 Culture: Financiranje iz korporativnog i privatog sektora
 • LAB for European Project Making – LAB 1: TEMIŠVAR; LAB 2: Produkcija za kreativne producente, Novi Sad; LAB 3: Kreiranje programa i javne politike za kreativne producente
 • Ljetna škola: IETM Campus
 • Radionica: Odnosi s javnošću
 • Radionica: Forget Heritage
 • Radionica: Upravljanje vremenom
 • Seminar: Organizacija kulturnih događanja
 • Brandiranje kulture –  međunarodna konferencija te prateći predkonferencijski program
 • Radionica: Praćenje i vrednovanje u kulturi
 • radionica za studijski posjet francuskih kulturnih operatera
 • Stručna praksa u kulturi I, II, III i IV

c) razvoj publike i uključivanje zajednice:

 • Seminar: Kako komunicirati EPK?
 • Seminar Razvoj publike: Applause please!
 • radionica Razvoj publike: Applause please– Istraživanje publike može biti super zabavno!
 • Unutar kontinuiranog edukacijskog programa Razvoj publike, „Applause please“ održano je 7 modula
 • Seminar: Uključivanje zajednice / Angažirane umjetničke prakse
 • Tandem Fryslân
 • Tandem Cultural Capitals Partner Forum
 • radionica: Kako uključiti osobe s invaliditetom na kulturna događanja
 • kontinuirani edukacijski program Društveno odgovorna kultura i umjetnost unutar kojeg su održana 3 modula koji obrađuju sljedeće teme:
  1. Produkcija
  2. Fundraising
  3. Razvoj publike