Plan nabave

2021.

Plan nabave za 2021. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

2020.

Plan nabave za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

2. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

3. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

2019.

Plan nabave za 2019. godinu

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

3. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

4. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

5. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

6. izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

2018.

Plan nabave za 2018. godinu

Izmjene i dopune I. Plana nabave za 2018. godinu

II. Revizija plana nabave za 2018. godinu

III. Revizija plana nabave za 2018. godinu

IV. Revizija plana nabave za 2018. godinu

V. Revizija plana nabave za 2018. godinu

2017.

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune II. Plana nabave za 2017. godinu

Obavijesti

Sukob interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa bivše članice Uprave – Emine Višnić

Nadzorni odbor (članovi i predsjednik) – mandat do 24.05.2020. godine

Izjava o nepostojanju sukoba interesa predsjednika NO

Izjave o nepostojanju sukoba interesa članova NO:

Izjava o nepostojanju sukoba interesa nove članice Uprave – Irena Kregar Šegota

Nadzorni odbor (novi članovi i predsjednik) – od 19.06.2020. godine – Odluka Skupštine o imenovanju

Izjava o nepostojanju sukoba interesa predsjednika NO – Ivan Šarar

Izjave o nepostojanju sukoba interesa novih članova NO:

Propisi

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Rijeka 2020 d.o.o.

Registar zaključenih ugovora

Registar ugovora TD Rijeka 2020

Postupci javne nabave – arhiva

Dokumentaciju o svim postupcima javne nabave TD RIJEKA 2020 moguće je pronaći u Elektroničkom oglasniku javne nabave.