Opći akti Društva

Društveni ugovor o osnivanju Rijeka 2020 d.o.o. (24.5.2016.)

Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora

Društveni ugovor o osnivanju Rijeka 2020 d.o.o. (16.10.2017.)

Pravilnik o radu u TD RIJEKA 2020 d.o.o. (pročišćeni tekst od 30.07.2019).

Izmjene i dopune Pravilnika o radu (20.11.2019.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (14.06.2019)

Izmjene i dopune Pravilnika o sistematizaciji o unutarnjem ustrojstvu – organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (27.09.2019)

Druge Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (24.12.2019)

Treće Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (5.2.2020.)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu – organizacija rada i sistematizacija radnih mjesta u TD RIJEKA 2020 d.o.o. (03.07.2020)

Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (8.9.2020.)

Pravilnik o uvjetima korištenja službenih vozila, privatnih automobila u službene svrhe, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, sIužbenih uređaja za komunikaciju i pravila vezano za službena putovanja

Uputa o pronalaženju i selekciji kandidata za radna mjesta i uvođenje u posao novih radnika

Pravilnik o obradi ulaznih računa i blagajničkom poslovanju

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva

Politika obrade i zaštite osobnih podataka

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni u TD RIJEKA 2020 d.o.o. (14.06.2019)

Procjena rizika

Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta (1.1.2021.)

Zakoni vezani uz poslovanje Društva

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o javnoj nabavi

Opći porezni zakon

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dohodak

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)