Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Djelomično poništenje natječaja za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

Djelomično poništenje natječaja za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – Stručni suradnik marketinga, za 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, direktorica Društva Emina Višnić, dana 03. rujna 2019. godine donosi slijedeću

DJELOMIČNO PONIŠTENJE NATJEČAJA

Djelomično se poništava natječaj za radno miesto Stručni suradnik marketinga, za 2 izvršitelja(m/ž), na puno radno vrijeme raspisan i objavljen dana 19. lipnja 2019. godine na na web stranicama Rijeka 2020 u dijelu koji se odnosi na broi izvršltelja.

Obrazloženje

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga u RIJEKA 2020 d.o.o. raspisan je i objavljen 19. lipnja 2019. godine na web stranicama Rijeka 2020 za 2 izvršitelja (m/Ž) na puno radno vrijeme. Za predmetno radno mjesto natječaj je raspisan za 2 izvršitelja, a između kandidata koji su se prijavili na predmetni natječaj nakon pregleda natječajne dokumentacije svih kandidata, obavljenih razgovora i ocjenjivanja, izvršen je izbor samo jedne kandidatkinje temeljem odluke o izboru kandidata koja je jedina ostvarila dovoljan broj bodova veći od minimalno utvrđenog bodovnog praga.
Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci.