Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Voditelj pravnih i kadrovskih poslova

Voditelj pravnih i kadrovskih poslova vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s pravnim, administrativnim i kadrovskim poslovima u Društvu, izrađuje opće akte Društva i obavlja druge pravne poslove prema pravilima pravne struke, savjetuje sve radnike u Društvu u vezi pravnih pitanja, brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se one izvršavaju na što ekonomičniji način.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 4. kolovoza 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Voditelj pravnih i kadrovskih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 19. kolovoz 2020.

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta:    Voditelj pravnih i kadrovskih poslova

Mjesto rada:                  Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Vrsta ugovora:              ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2021., puno radno vrijeme

Probni rad:                    1 mjesec

Koeficijent radnog mjesta:  2,5 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 12.700,00 kn bruto 1)

Kratki opis poslova:

Voditelj pravnih i kadrovskih poslova vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s pravnim, administrativnim i kadrovskim poslovima u Društvu, izrađuje opće akte Društva i obavlja druge pravne poslove prema pravilima pravne struke, savjetuje sve radnike u Društvu u vezi pravnih pitanja, brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu te brine da se one izvršavaju na što ekonomičniji način.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj pravnih i kadrovskih poslova

Opis poslova iz skupine Opći i financijski poslovi

O nama

Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti

 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja pravo,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • poznavanje propisa relevantnih za djelovanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.;
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil

Tražimo osobu koja je stručnjak/inja u području pravnih poslova i koja izvrsno poznaje relevantne nacionalne propise koji reguliraju područje rada i djelatnosti trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.

Prednost će imati kandidat koji:

 • ima iskustva u planiranju, organizaciji pravnog, administrativnog i kadrovskog poslovanja;
 • ima iskustva u organizaciji rada i vođenju poslova u svom djelokrugu;
 • je samostalan u radu, odgovoran i prilagodljiv;
 • je sposoban samostalno donositi odluke i predlagati rješavanje problema;
 • voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način,
 • ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni,
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno i učinkovito,
 • kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
 1. dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz) i drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo kao dokaz rada na sličnim poslovima (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);

Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu, ali koja sadrži sve podatke iz obrasca.

 1. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 2. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 3. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.

Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana  zahtjeva za nadopunom.

Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Voditelja pravnih i kadrovskih poslova – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 19. kolovoza 2020. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati mogu biti pozvani i na dodatno testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina  a što uključuje psihometrijsko testiranje i ostale relevantne metode procjene kandidata kao što su:  intervju proširen profesionalnim vježbama i zadacima, pismeni test znanja, ponuda novog rješenja i slično, a sve u skladu sa potrebama ovog radnog mjesta.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Voditelj pravnih i kadrovskih poslova,
 2. opis poslova unutar skupine Opći i financijski poslovi.