Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Voditelj financijskih poslova

Voditelj financijskih poslova upravlja ekonomskim, financijskim i računovodstvenim poslovima i brine za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva.

RIJEKA 2020 d.o.o. dana 17. rujna 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Voditelj financijskih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 28. rujan 2020.

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta:    Voditelj financijskih poslova

Mjesto rada:                  Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Vrsta ugovora:              ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2021., puno radno vrijeme

Probni rad:                    3 mjeseca

Kratki opis poslova:

Voditelj financijskih poslova upravlja ekonomskim, financijskim i računovodstvenim poslovima i brine za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva.

Upravlja timom zaposlenika zaduženim za ekonomske, financijske i računovodstvene poslove na način da raspoređuje poslove i zadaće te prati i nadzire njihovo izvršavanje. Voditelj financijskih poslova predlaže i izrađuje financijske planove i izvještaje o poslovanju Društva te financijske planove i izvještaje, a po nalogu direktora Društva, te osigurava usklađenost poslovanja Društva sa financijskim i računovodstvenim propisima. Također komunicira i surađuje sa nadležnim osobama u Gradu Rijeci i PGŽ o svim pitanjima iz područja svoje nadležnosti rada, neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug te sudjeluje u izradi periodičkih i projektne izvještaje iz svog djelokruga.

O nama

Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., čiji su osnivači Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti

 • VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja ekonomije ili druge srodne znanosti;
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • poznavanje regulatornog okvira vezano uz djelokrug poslova iz opisa radnog mjesta kao i poslovanja Društva;
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil

Tražimo osobu koja je stručnjak/inja u području financija te izvrsno poznaje relevantne nacionalne propise koji reguliraju ovo područje rada. Osim toga

 • ima iskustva u planiranju, analizi i praćenju financijskog poslovanja;
 • ima iskustva u organizaciji rada i vođenju timova;
 • je samostalna, odgovorna i prilagodljiva
 • je sposobna samostalno donositi odluke i predlagati rješavanje problema;
 • voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
 • ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno i učinkovito,
 • kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 2. dokaz o radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz);
 3. dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima minimalno 5 godina (dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo kao dokaz rada na sličnim poslovima: preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca). Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu, ali koja sadrži sve podatke iz obrasca.
 4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
 5. životopis kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 6. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju. Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana  zahtjeva za nadopunom.

Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju i za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Voditelja financijskih poslova – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se najkasnije do 28. rujna 2020. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabrati niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Voditelj financijskih poslova,
 2. opis poslova iz skupine Opći i financijski poslovi