Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Produžen rok prijave: Natječaj za posao Voditelj korporativnih partnerstava i prodaje – PRIJAVE ZATVORENE

Voditelj korporativnih partnerstava i prodaje vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s poslovima sufinanciranja djelatnosti putem sponzorstva iz poslovnog sektora; prodaje programa i drugih povezanih roba i usluga, organizacije promotivnih, medijskih i drugih događanja, te druge srodne poslove, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 3. kolovoza 2018. godine raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto: voditelj korporativnih partnerstava i prodaje 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave produžen je s 24. kolovoza 2018. na 7. rujna 2018. godina.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Voditelj korporativnih partnerstava i prodaje
Mjesto rada: Rijeka, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova
Voditelj korporativnih partnerstava i prodaje vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s poslovima sufinanciranja djelatnosti putem sponzorstva iz poslovnog sektora; prodaje programa i drugih povezanih roba i usluga, organizacije promotivnih, medijskih i drugih događanja, te druge srodne poslove, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Voditelj korporativnih partnerstava i prodaje kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za marketing i komunikacije dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.
Kulturni i umjetnički program Rijeke 2020 razvija se pod sloganom „Luka različitosti“, konceptualno je oblikovan oko tri teme – voda, rad i migracije, a program strukturiran kroz različite programske pravace. Više informacija o programu možete pronaći na https://rijeka2020.eu/program/
Ukoliko vas privlače teme kojih se dotiče program Rijeke – Europske prijestolnice kulture 2020 i iskustvo rada na jedinstvenom međunarodnom kulturnom projektu te želite raditi u fleksibilnom i poticajnom okruženju, učiti i razvijati svoje potencijale, RIJEKA 2020 d.o.o. pravo je mjesto za vas.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
• Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 6 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• poznavanje aktualnih trendova na području marketinga i prodaje u kulturi i/ili kreativnim industrijama
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično.
Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• ima snažnu motivaciju za rad i fokusirana je na ostvarivanje poslovnih ciljeva
• ima značajno iskustvo u pregovaranju i s lakoćom obavlja pregovore
• dobro poznaje tehnike prodaje i vješto ih primjenjuje u praksi
• pridaje važnost mjerljivim indikatorima
• ima iskustva u korporativnim partnerstvima u području promocije, programa i događanja u zajednici te medija (televizija, digital, društveni mediji, radio i tisak),
• poznaje koncept društveno odgovornog poslovanja i ima iskustva u tom području
• razvija prijedloge sponzorstava prilagođene potencijalnim partnerima i prezentira ih na zanimljiv način
• posvećena je izgradnji i održavanju odnosa s partnerima
• voli učiti, fleksibilna je i može se brzo uključiti u kompleksan projekt
• pokazuje visoku razinu inicijativnosti i sposobnosti za samostalan rad
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• ima razvijenu sklonost timskom radu,
• je prema potrebi spremna odraditi operativne zadaće
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s različitim ljudima
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način

Nudimo
• izazovan i dinamičan posao u timu u kojem se cijene izvrsnost, znanje, inicijativnost i snalažljivost,
• priliku za osobni i profesionalni razvoj,
• stabilna i stimulativna primanja,
• ugodno radno okruženje u kojem se cijeni mišljenje svakog pojedinca,
• sudjelovanje u razvoju inovativnih poslovnih ideja i međunarodnih projekata,
• fleksibilno radno vrijeme.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 4 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca i/ili slično);
3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove;
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
5. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
6. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Voditelja korporativnih partnerstava i prodaje – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 7. rujna 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Voditelja korporativnih partnerstava i prodaje,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za marketing i komunikacije.