Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Produžen rok prijave: Natječaj za radno mjesto Glavni voditelj za ekonomske poslove – ZAKLJUČEN

Glavni voditelj za ekonomske poslove upravlja ekonomskim, financijskim i računovodstvenim poslovima i brine za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva i ukupnog Projekta te u tom području pruža stručnu i administrativnu podršku svim radnicima Društva i partnerima Projekta, uz suglasnost Direktora Društva.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 19. srpnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Glavni voditelj za ekonomske poslove, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

Rok prijave produžen je s 2. kolovoza na 17. kolovoza 2018. godine.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Glavni voditelj za ekonomske poslove
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2021., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova:
Glavni voditelj za ekonomske poslove upravlja ekonomskim, financijskim i računovodstvenim poslovima i brine za zakonitost rada u smislu financijskog poslovanja na razini cijelog Društva i ukupnog Projekta te u tom području pruža stručnu i administrativnu podršku svim radnicima Društva i partnerima Projekta, uz suglasnost Direktora Društva. Upravlja timom zaposlenika zaduženim za ekonomske, financijske i računovodstvene poslove na način da raspoređuje poslove i zadaće te prati i nadzire njihovo izvršavanje. Glavni voditelj za ekonomske poslove predlaže i izrađuje financijske planove i izvještaje o poslovanju Društva te financijske planove i izvještaje Projekta u cjelini, a po nalogu direktora Društva ili direktora Sektora, te osigurava usklađenost poslovanja Društva sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, Zakonom o javnoj nabavi i drugim relevantnim propisima.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Glavni voditelj za ekonomske poslove kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja ekonomije,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• radno iskustvo na sličnim poslovima minimalno 4 godine,
• poznavanje propisa relevantnih za djelovanje Društva;
• završen specijalistički program izobrazbe uz području javne nabave ( moguće je osposobljavanje u roku od 6 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa) stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja je stručnjak/inja u području financija te izvrsno poznaje relevantne nacionalne propise koji reguliraju ovo područje rada. Osim toga:
• ima iskustva u planiranju, analizi i praćenju financijskog poslovanja;
• ima iskustva u organizaciji rada i vođenju timova;
• je samostalna, odgovorna i prilagodljiva
• je sposobna samostalno donositi odluke i predlagati rješavanje problema;
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
• ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
3. dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima minimalno 4 godine;
4. dokaz o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području,
5. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
6. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (biografija kandidata),
7. biografija kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
8. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Glavnog voditelja za ekonomske poslove – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se najkasnije do 17. kolovoza 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Glavni voditelj za ekonomske poslove,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.