Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Odluka o odabiru ponuditelja za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode

Na temelju objavljenog javnog natječaja/poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnih automata za tople napitke i samoposlužnih automata za hladne napitke i snack proizvode na web stranicama RIJEKA2020 d.o.o. od dana 19.09.2019′ godine, odgovorna osoba Naručitelja: direktorica- članica Uprave Emina VišniĆ, dana 10. listopada 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU

Ponuditelja za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode

I.

Ovom odlukom utvrđuje se da RIJEKA 2020 d.o.o., sa sjedištem u lvana Grohovca 1/A, 51000 Rijeka OIB 65319684857, kao Naručitelj/Zakupodavac u postupku javnog natječaja/ poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode, koji se vodi pod brojem KLASA: 04-4, URBROJ: 1066/2019, odabire Ponuditelje kako slijedi

Za zakup dijeIa poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke:
GANDALF d.o.o. za trgovinu na veliko, Rijeka, Vukovarska 74

Za zakup dljela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za hladne napitke i snack proizvode:
BIOVEGA d.o.o. za proizvodnju prirodne hrane, trgovinu i usluge, Zagreb, Majstorska 1E

II.

Naručitelj će s odabranim Ponuditeljima sklopiti ugovore o zakupu dijela poslovnog prostora sukladno javnom natječaju i pozivu. Odluka postaje izvršna danom njenog donošenja.

III.

Ova odluka dostavlja se na dokaziv način i bez odgode ponuditeljima koji su dostavili pravodobne ponude, javnom objavom na web stranicama Naručitelja RlJEKA 2020 d.o.o. pod – natječaji
(www.rijeka2020.eu ).

Obrazloženje

Naručitelj/Zakupodavac je dana 19.09.2019. godine objavio na web stranicama RIJEKA 2020 d.o.o. (www.rijeka2020.eu) javni natječaj/ poziv za dostavu ponuda zazakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke i samoposlužnog automataza hladne napitke i snack proizvode na lokaciji Rihub-a lvana Grohovca 1a, Rijeka. Rok za dostavu ponuda bio je 04.10.2019. godine u 14:00 sati. Do roka za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude.
Naziv i sjedište ponuditelja, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:
Zazakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposlužnog automata za tople napitke:
1.) GANDALF d.o.o. za trgovinu na veliko, Rijeka, Vukovarska 74
Za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja samoposluŽnog automata za hladne napitke i snack proizvode:
2) BIOVEGAd.o.o. za proizvodnju prirodne hrane, trgovinu i usluge, Zagreb, Majstorska 1E

Nakon pregleda i ocjene ponuda, utvrđeno je da su obje ponude valjanje te sukladne uvjetima iz javnog natječaja i poziva za dostavu ponuda za zakup dijela poslovnog prostora radi postavljanja
samoposlužnih autmata za tople napitke i samoposlužne automate za hladne napitke i snack proizvode.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Odluka o odabiru – zakup – automati