Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto Direktora Sektora za izvršnu produkciju i logistiku

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – DIREKTOR SEKTORA ZA IZVRŠNU PRODUKCIJU I LOGISTIKU, za 1 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, nakon uvida u prijave i natječajnu dokumentaciju svih kandidata, direktorica Društva Emina Višnić, na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja, dana 9. listopada 2018. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja
za radno mjesto
– DIREKTOR SEKTORA ZA IZVRŠNU PRODUKCIJU I LOGISTIKU –
1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

I. Poništava se natječaj za radno mjesto DIREKTORA SEKTORA ZA IZVRŠNU PRODUKCIJU I LOGISTIKU u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici www.rijeka2020.eu dana 6. srpnja 2018. godine.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o.

 

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto DIREKTORA SEKTORA ZA IZVRŠNU PRODUKCIJU I LOGISTIKU, za 1 izvršitelj/ica, koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 6. srpnja 2018. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 28 (slovima: dvadeset i osam dana) dana od dana objave natječaja odnosno do 3. kolovoza 2018. godine. Ispravkom natječaja rok prijave na natječaj je bio produžen do 20. kolovoza 2018. godine.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje direktora Sektora za izvršnu produkciju i logistiku u RIJEKA 2020 d.o.o utvrdilo je da nakon razgovora s odabranim kandidatima i na temelju kriterija za odabir nijedan kandidat nije prešao minimalni bodovni prag za prijem na predmetno radno mjesto.

Slijedom svega navedenog, Povjerenstvo za provedbu natječaja predložilo je da se natječaj poništi i da se raspiše novi natječaj odnosno da se ponovi natječaj za predmetno radno mjesto.