Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Javni poziv za iskaz interesa za organiziranje popratnog programa službenog otvorenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. za provedbu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture objavljuje dana 14. studenog 2019. godine javni poziv za iskaz interesa za organiziranje popratnog programa službenog otvorenja projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

Rok za prijavu: 22. studeni 2019.

1. OSNOVNE ODREDBE POZIVA

S ciljem dodatnog obogaćivanja programa na dan samog Otvorenja Europske prijestolnice kulture Rijeke 2020, trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. raspisuje javni poziv za predlaganje programa u okviru službenog otvaranja Europske prijestolnice kulture Rijeka 2020 koji će se realizirati 1. veljače 2020. godineu Rijeci.

U slučaju više sile, dan održavanja službenog otvaranja može biti odgođen za 24h.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti popratni programi čiji su dominantni sadržaji javna glazbeno-kulturna i umjetnička događanjapoput koncerata, klasičnih glazbenih izvedbi, elektronskih glazbenih događaja, izvedbenih aktivnosti i performansa.

Očekuje se da prijavitelji mogu samostalno provesti program, od pripreme do produkcije i realizacije, uključivši i promidžbene aktivnosti, dok će RIJEKA 2020 doprinijeti vidljivosti i javnoj komunikaciji programa.

Prijavitelji programa su obvezni osigurati prostor (unutarnji) i/ili odabrati lokaciju na vanjskom javnom prostoru u širem centru Rijeke i sve potrebno za produkciju i logistiku događanja.

Prijavitelji moraju odrediti glavnu osobu zaduženu za provedbu programa (voditelj ili voditeljica).

Prijavitelji mogu biti isključivo pravne osobe sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji, registrirane u odgovarajućem registru(primjerice: ustanove, udruge, umjetničke organizacije, zaklade, trgovačka društva, turističke zajednice).

Jedan prijavitelj može podnijeti najviše 1 prijavu za financiranje.

Nakon odabira užeg kruga prijavitelja, utvrđivat će se konačni program i proračun svakog projekta.

 

2. FINANCIRANJE

Ovim se pozivom osiguravaju sredstva za popratni program koji će se odvijati 1.2.2020. kroz dan u periodu od 9 -18 sati (popodnevni program) i od 21 sat na dalje (večernji program), osim u slučaju više sile kad se službeno otvaranje odgađa za 24 h.

Sredstva su namijenjena isključivo za neposrednu realizaciju događanja koja se održavaju 1. veljače 2020. godini i to za financiranje troškova kao što su:

– najam tehničku opreme

– najam prostora za održavanje događaja,

– troškove izvođača (troškovi smještaja, putni troškovi, honorari temeljem ugovora i slično),

– najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza vezanog uz organizaciju događanja,

– troškove promocije događanja i izrade promo-materijala,

– usluge zaštitarske službe,

– drugi troškovi neposredni za organizaciju događanja

Neprihvatljivi troškovi:

– novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi;

– koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate;

– koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza;

– koji su prekomjerni ili nerazboriti.

Prijavljeni programi bit će razmatrani prema kvalitativnim kriterijima, a posebna će se pažnja usmjeriti na odnos opsega, kvalitete i atraktivnosti sadržaja s jedne strane i zatraženog iznosa financiranja s druge strane.

Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 740.000.00 kunaneto, a sredstva su osigurana u proračunu RIJEKA 2020 u navedenu svrhu, s tim da sva sredstva ne moraju biti dodijeljena.

Program se može prijaviti isključivo putem prijavnog obrasca putem web stranice www.rijeka2020.eu.

Prijava se sastoji od prijavnog obrasca koji se ispunjava na web stranici, u kojem se nalazi opis i proračun projekta.

Prijavni obrazac treba biti uredno popunjen (svi traženi podaci moraju biti ispunjeni).

 

3. POSTAVLJANJE PITANJA

Sve opće informacije o ovom javnom pozivu pruža RIJEKA 2020 d.o.o.

Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo putem elektroničke pošte na program.otvaranje@rijeka2020.eunajkasnije do 19. studenog 2019. Na pitanja zaprimljena nakon navedenog roka neće se odgovarati.

 

4. KRITERIJI KVALITATIVNOG VREDNOVANJA su sljedeći:

  1. originalnost i posebnost/atraktivnost programa
  2. dostupnost programa za lokalnu publiku – prostor (unutarnji) i/ili lokacija na vanjskom javnom prostoru u širem centru Rijeke.
  3. usklađenost kvalitete programa i zatraženih sredstava – omjer traženih sredstava/ kapaciteta prostora/ predviđenog broja publike.

 

5. DONOŠENJE ODLUKA, OBJAVA REZULTATA I POSTUPANJE S PRIJAVAMA

Odluka o odabranim programima objavit će se na web stranici www.rijeka2020.eu. Prijavitelji programa neće se na drugi način obavještavati u pisanom obliku o neprihvaćanju predloženog programa.

Prijavitelji odabranih programa bit će kontaktirani pisanim putem elektroničkom poštom na adresu za kontakt iz prijavnice te pozvani na potpisivanje ugovora. Od prijavitelja se mogu tražiti dodatni podaci ili materijali potrebni za sklapanje ugovora.

Ako prijavitelj odabranog programa u za to određenom roku, a koji ne može biti kraći od 5 dana, ne potvrdi pisanim putem (elektronička pošta) namjeru za sklapanje ugovora ili ne dostavi tražene dodatne podatke ili materijale, smatrat će se da je svoju prijavu povukao. U tom slučaju na potpisivanje ugovora pozvat će se sljedeći najbolje ocjenjeni prijavitelj. Navedeno će se primijeniti i u slučaju da se utvrdi kako se predloženi projekt ne može provesti.

Iz postupka odabira u bilo kojem trenutku isključit će se prijavitelji za koje se utvrdi da su u prijavnom obrascu i/ili popratnoj dokumentaciji dali lažne, nevjerodostojne ili nepotpune izjave, podatke, informacije ili dokumentaciju.

Sadržaj zaprimljene prijave u vlasništvu je prijavitelja. U skladu s tim niti jedna zaprimljena prijava neće biti objavljena u cijelosti, bez obzira na to je li riječ o prijavi koja je odobrena ili odbijena. Sukladno tome nije moguće ostvariti pravo uvida u zaprimljene prijave, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka njihova vlasnika.

Prijave i dokumentacija neće se vraćati. Eventualni dokumenti koje prijavitelji dostave na bilo koji način osim propisanog neće se razmatrati niti će se vraćati prijaviteljima.

Odluku o odabiru programa prijavljenima na ovaj javni poziv donosi RIJEKA 2020 d.o.o. na temelju prijedloga komisije koja donosi konačnu listu odabranih programa.

Postupak odabira programa je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o pravu na žalbu kao pravnom lijeku u upravnom postupku. Odluke donesene u postupku odabira programa kao ni očitovanja povodom prigovora ne smatraju se upravnim aktima.

Dokument javnog poziva

PRIJAVNICA