Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za direktoricu / direktora EPK – ZAKLJUČEN

_MG_0057

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 7. , članka 29. stavka 4. i članka 30. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 24. svibnja 2016. godine, Skupština RIJEKA 2020 d.o.o. raspisuje

 

N A T J E Č A J

za imenovanje Direktora

RIJEKA 2020 d.o.o.

 

Za  Direktora Društva može biti imenovana osoba, koja pored općih uvjeta propisanih odredbom članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/94 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/1, 68/13 i 110/15) ispunjava i slijedeće uvjete:

Uvjeti:

 1. VSS / VII-1 stupanj stručne spreme (diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij),
 2. najmanje 5 (slovima: pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
 3. aktivno znanje u govoru i pismu najmanje 2 (slovima: dva) strana jezika od kojih je jedan strani jezik englesk

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
 • preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, a ako je diploma stečena u inozemstvu ovjereni prijevod diplome na hrvatski jezik izdan od ovlaštenog sudskog tumača),
 • dokaz o ukupnom radnom stažu  (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin  drugi jednakovrijedan dokaz koji mora biti preveden na hrvatski jezik po sudskom tumaču),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na rukovodećim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 5 (slovima:pet) godina, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdi o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz koji mora biti preveden na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču),
 • dokaz o aktivnom znanju u govoru i pismu najmanje  2 (slovima: dva) strana jezika od kojih je jedan strani jezik engleski (preslika  potvrde, certifikata, uvjerenja ili druge slične dokumentacije) uz provjeru poznavanja stranih jezika po potrebi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje propisane člankom 239. stavkom 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • motivacijsko pismo (na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, maksimalno 6000 znakova).

 

 

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici sa ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom „natječaj za Direktora  RIJEKA 2020 d.o.o. – ne otvarati“ kako slijedi:

 

 • preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu Korzo 16, 51000 Rijeka, odnosno
 • osobno u pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3 ili Trpimirova 2 /II, 51000 Rijeka.

Mandat Direktora traje 5 (slovima: pet) godina računajući od donošenja odluke o imenovanju od strane Skupštine RIJEKA 2020 d.o.o., ukoliko u odluci o imenovanju nije što drugačije određeno, bez obzira na upis u sudskom registru.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 (slovima: trideset) dana od javne objave natječaja odnosno najkasnije do 7. kolovoza 2016. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

 

Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete bit će pozvani na razgovor u roku od 30 (slovima: trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluku o imenovanju Direktora donijet će Skupština RIJEKA 2020 d.o.o., koja zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 (slovima: šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Skupština

RIJEKA 2020 d.o.o.