Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Produžen rok prijave: Natječaj za radno mjesto Koordinator općih poslova – ZAKLJUČEN

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 27. travnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Koordinator općih poslova, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

Rok prijave produžen je s 12. svibnja na 20. svibnja 2018. godine

 

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta:     Koordinator općih poslova

Mjesto rada:                     Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska

Vrsta ugovora:                 ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme

Probni rad:                       3 mjeseca

 

Kratki opis poslova:

Koordinator općih poslova izvršava poslove vezane uz opremanje i održavanje poslovnog prostora i  opreme Društva, poslove sigurnosti na radu, poslove vezane za informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, kao i poslove organizacije voznog parka i s time povezanih poslova. Koordinator brine o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu na način da se one izvršavaju na što ekonomičniji način. Koordinator brine o ažuriranju  dokumentacije na web stranici vezano uz područje rada, a uz odobrenje neposrednog rukovoditelja sudjeluje u nabavi roba, usluga i radova te pruža svakodnevno potporu i pomoć voditeljima unutar Sektora i daje prijedloge za rješavanje zadaća iz područja svojeg rada.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Koordinator općih poslova kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove dostupan je u prilogu natječaja na stranicama www.rijeka2020.eu.

Uvjeti

 • VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij koji u pravilu traje od tri do četiri godine čijim završetkom se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, odnosno viša stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)

Iznimno, bez odgovarajuće razine stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti
 • komunikacijske vještine,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil

Tražimo osobu koja:

 • ima napredno poznavanje MS Office paketa (prednost iskustvo s administracijom Office 365)
 • ima iskustvo administriranja Sharepointa i/ili lokalnog file servera
 • ima osnovna poznavanja rada WordPressa
 • je snalažljiva, prilagodljiva i lako uči
 • voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
 • ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
 • kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
 2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
 3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 4. preslika važeće vozačke dozvole,
 5. biografija kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 6. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

 

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

 

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Koordinatora općih poslova – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 12. svibnja 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Koordinatora općih poslova,
 2. opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.

 

Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu