Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Natječaj za radno mjesto Specijalista/ice za međunarodnu promociju – ZAKLJUČEN

Specijalist/ica za međunarodnu promociju vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s promocijom projekta izvan granica Hrvatske, na EU i međunarodnom tržištu, s posebnim naglaskom na turistička tržišta, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja. Brine o pravovremenom izvršenju plana aktivnosti međunarodne promocije te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način. Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug. Izrađuje periodičke i projektne izvještaje iz svog djelokruga te surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva. Za svoj rad odgovoran je direktoru Sektora i redovno ga izvještava o svome radu, obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 12. listopada 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Specijalist/ica za međunarodne promocije1 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 29. listopada 2018.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Specijalist/ica za međunarodnu promociju
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova
Specijalist/ica za međunarodnu promociju vodi procese planiranja, organizacije i realizacije u vezi s promocijom projekta izvan granica Hrvatske, na EU i međunarodnom tržištu, s posebnim naglaskom na turistička tržišta, uz redoviti nadzor i upute neposredno nadređenog rukovoditelja. Brine o pravovremenom izvršenju plana aktivnosti međunarodne promocije te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način. Neposredno kontaktira i obavlja radne dogovore sa suradnicima iz svih ustrojstvenih jedinica, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug. Izrađuje periodičke i projektne izvještaje iz svog djelokruga te surađuje s radnicima Društva u ostvarivanju zasebnih i zajedničkih poslova te organizaciji i realizaciji svih aktivnosti Društva. Za svoj rad odgovoran je direktoru Sektora i redovno ga izvještava o svome radu, obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Specijalist/ica za međunarodnu promociju kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing dostupni su na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su istaknuti stručnjaci u svom području s najmanje 6 godina radnog iskustva na sličnim poslovima; osim za radno mjesto gdje je razina i/ili vrsta stručne spreme propisana kao uvjet
• Poznavanje i operativno iskustvo u području međunarodnog marketinga i korištenja međunarodnih kanala promocije u turizmu
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• ima iskustvo stručnjaka/stručnjakinje na poslovima međunarodne promocije u području kulture i turizma
• je empatična, snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči, koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtijevan projekt te koja može raditi u izazovnom okruženju i pod pritiskom,
• novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
• je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu,
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima razvijene sposobnosti organizacije aktivnosti uključivanja zajednice,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
• je sposobna istovremeno upravljati s više projekata i prioriteta,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prednost će imati kandidati koji:
• imaju iskustvo u komunikacijama, odnosima s javnošću i oglašavanju na međunarodnom tržištu
• imaju iskustvo u strateškom planiranju i izradi i provedbi marketinških i komunikacijskih strategija i planova za međunarodno tržište
• imaju iskustvo u izradi i provedbi digitalnih strategija
• su dobro upoznati s funkcioniranjem i aktivnostima na društvenim mrežama
• imaju iskustvo rada s CMS-om u WordPressu
• imaju iskustva rada na sličnim projektima u kulturi ili u javnom sektoru
• pokazuju visoku razinu informiranosti i razumijevanja projekta „RIJEKA 2020 – Europska prijestolnica kulture,“

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom radnom stažu od najmanje 4 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
3. dokaz o radnom iskustvu na sličnim poslovima minimalno 4 godine;
4. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
5. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (životopis kandidata),
6. životopis kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
7. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Specijalist za međunarodne promocije – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 17 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 29. listopad 2018. godine.
Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.
Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.
Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj
1. detaljan opis poslova Specijalista/ice za međunarodnu promociju
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketing