Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Specijalist za poslove javne nabave – ZAKLJUČEN

Specijalist za poslove javne nabave vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi sa poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova u Društvu, provodi postupke nabave te sudjeluje u njihovo provedbi i koordinira rad s vanjskim suradnicima.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 25. srpnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto: Specijalist za poslove javne nabave, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 08. kolovoza 2018.

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Specijalist za poslove javne nabave
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.03.2021., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Kratki opis poslova:
Specijalist za poslove javne nabave vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi sa poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova u Društvu, provodi postupke nabave te sudjeluje u njihovo provedbi i koordinira rad s vanjskim suradnicima. Specijalist vodi odnosno ažurira registar ugovora i okvirnih sporazuma te podnosi obvezna statistička izvješća o provedbi postupaka nabave u Društvu. Vodi računa o pravovremenom izvršenju plana i programa rada u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način, predlaže i sudjeluje u izradi plana nabave i njegovih izmjena i dopuna te višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada u svom djelokrugu.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Specijalist za poslove javne nabave kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove dostupni su na poveznici.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja prava ili ekonomije,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• radno iskustvo na poslovima javne nabave minimalno 2 godine,
• poznavanje regulatornog okvira relevantnog vezanog uz svoj djelokrug
• važeći certifikat u području javne nabave,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Ako je kandidat strani državljanin uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Traženi profil
Tražimo osobu koja:
• je minimalno 2 godine samostalno provodila postupke jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi (ZJN 120/16)
• je samostalna, odgovorna i prilagodljiva
• voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
• ima sposobnost rada na više zadataka istovremeno te prilagodbe na izmjenu prioriteta na pozitivan i učinkovit način
• ima sposobnost rada pod pritiskom u okruženju gdje su rokovi prioritetni
• koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
• ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama korisnika,
• poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno i učinkovito,
• kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima javne nabave minimalno 2 godine;
4. dokaz o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području,
5. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo,
6. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (biografija kandidata),
7. biografija kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
8. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).
Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Specijalista za poslove javne nabave – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 08. kolovoza 2018. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a mogu biti pozvani i na testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Specijalista za poslove javne nabave,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.