Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Specijalist za poslove javne nabave – PONIŠTEN

Specijalist za poslove javne nabave vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi s poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova u Društvu, provodi postupke nabave te sudjeluje u njihovoj provedbi i koordinira rad s vanjskim suradnicima.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 20. lipnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Specijalist za poslove javne nabave, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 5. srpnja 2018.
Opis poslova

Specijalist za poslove javne nabave vodi procese planiranja, organizacije, provedbe i realizacije u vezi s poslovima jednostavne i javne nabave roba, usluga i radova u Društvu, provodi postupke nabave te sudjeluje u njihovoj provedbi i koordinira rad s vanjskim suradnicima. Specijalist vodi odnosno ažurira registar ugovora i okvirnih sporazuma te podnosi obvezna statistička izvješća o provedbi postupaka nabave u Društvu. Vodi računa o pravovremenom izvršenju plana i programa rada u svom djelokrugu te brine da se on izvršava na što ekonomičniji način, predlaže i sudjeluje u izradi plana nabave i njegovih izmjena i dopuna te višegodišnjih i godišnjih planova i programa rada u svom djelokrugu.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Specijalist za poslove javne nabave kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove dostupan je na poveznicama.

 

Uvjeti

• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15) iz polja prava ili ekonomije,
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• radno iskustvo na poslovima javne nabave, minimalno 2 godine,
• poznavanje relevantnog regulatornog okvira vezanog uz djelokrug rada,
• važeći certifikat u području javne nabave,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.
Ako je kandidat strani državljanin, uvjet je i aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  2. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i/ili drugi dokument iz kojeg je razvidno na kojim poslovima je kandidat radio te koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);
  3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima javne nabave minimalno 2 godine;
  4. dokaz o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave;
  5. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
  6. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (biografija kandidata);
  7. biografija kandidata iz koje je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
  8. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Specijalista za poslove javne nabave – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 05. srpnja 2018. godine.

Prilozi uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Specijalista za poslove javne nabave,
2. opis poslova iz djelokruga Sektora za opće, pravne i ekonomske poslove.