Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Produžen rok prijave: Natječaj za radno mjesto Vozač/skladištar

Vozač/skladištar izvršava poslove upravljanja voznim parkom, poslove vožnje i održavanja službenih vozila Društva, pomoćne poslove dostave i skladištenja, po potrebi pomaže pri utovaru i istovaru robe, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 28. kolovoza 2019. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Vozač/skladištar, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

 

Rok prijave produžen je s 11. rujna 2019. na 30. rujna 2019. godine.

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta: Vozač/skladištar
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Koeficijent radnog mjesta: 1,10 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 5.248,10 kn bruto 1)

 

Kratki opis poslova:

Vozač/skladištar izvršava poslove upravljanja voznim parkom, poslove vožnje i održavanja službenih vozila Društva, pomoćne poslove dostave i skladištenja, po potrebi pomaže pri utovaru i istovaru robe, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja.

Izvršava pomoćne poslove za potrebe tehničke produkcije. Sve poslove obavlja uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja. Po uputi neposrednog rukovoditelja priprema dokumentaciju i nabavlja materijal i usluge potrebne za izvršenje aktivnosti. Neposredno kontaktira i dogovara aktivnosti sa suradnicima u Društvu, izrađuje povremene izvještaje po nalogu neposrednog rukovoditelja, prikuplja potrebne materijale i podatke po nalogu neposrednog rukovoditelja, vodi potrebne evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.

Ovim natječajem bira se 1 (jedan) kandidat za radno mjesto Vozač/skladištar unutar skupine poslova – Operativni i financijski poslova.

 

O nama

Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

 

Uvjeti

 • SSS/NKV
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

 

Traženi profil

Tražimo osobu koja:

 • mora biti pouzdan vozač, sposoban dobro voziti u svim vremenskim uvjetima, strpljiv i uslužan,
 • voli raditi u dinamičnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • poslove obavlja savjesno, precizno, brzo i učinkovito,
 • je prilagodljiva i spremna pomoći kolegama u jednostavnim i pomoćnim poslovima,
 • je spremna svakodnevno voditi brigu o nabavi potrebnih sredstava i pribora za rad, savjesna je u čuvanju i trošenju materijala i pribora, sredstva za čišćenje te ostalih potrepština za rad.

 

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
 2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);

Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu ali koja sadrži sve podatke iz obrasca;

 1. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vozača (potvrda liječnika opće prakse);
 2. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 3. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja i
 4. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

 

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.

Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana  zahtjeva za nadopunom.

Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoje sposobnosti ili radno iskustvo (pismo preporuke i drugo) – do 5 priloga.

 

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Vozača/skladištara – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od  14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 11.09.2019. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

 

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Vozač/skladištar,
 2. opis poslova iz djelokruga Operativni i financijski poslovi.

Ispravak dijela natječaja za radno mjesto Vozač/skladištar