Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji

Poništenje natječaja za radno mjesto čistačica/domaćica

Na temelju odredbi Pravilnika o radu trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. od 03. siječnja 2017. godine u natječaju za radno mjesto – Čistačica/domaćica,  za 2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4h),  direktorica Društva Emina Višnić, dana  3. rujna 2019. godine donosi slijedeću

ODLUKU
o poništenju natječaja za radno mjesto
ČISTAČICA/DOMAĆICA
2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4h)

I. Poništava se natječaj za radno mjesto Čistačica/domaćica u RIJEKA 2020 d.o.o., koji je objavljen na HZZO i na web stranici rijeka2020.eu dana 18. srpnja 2019.
II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su sudjelovali na natječaju i objavit će se na web stranici TD RIJEKA 2020 d.o.o..

Obrazloženje

TD Rijeka 2020 d.o.o. raspisalo je javni natječaj za radno mjesto Čistačica/domaćica (2 izvršitelj/ica), koji je objavljen na HZZO i web stranici www.rijeka2020.eu, na društvenim mrežama Rijeka 2020 – Facebooku, dana 18. srpnja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je bio 21 (slovima: dvadeset jedan) dan od dana objave natječaja odnosno do 9. kolovoza 2019. godine. Dana 6. kolovoza 2019.godine temeljem Ispravka dijela natječaja rok prijave na natječaj je produžen do 30. srpnja 2019. godine.

Obzirom da je do dana donošenja ove Odluke, pristigla prijava samo jednog kandidata za predmetno radno mjesto, a budući da je natječaj raspisan za minimalno 2 izvršitelja za rad na nepuno radno vrijeme od 4 sata,  RIJEKA 2020 d.o.o. zbog nedovoljnog broja prijava na natječaj nije u mogućnosti provesti odabir kandidata za predmetno radno mjesto. Slijedom navedenog donosi se Odluka kao pod točkom I.

 

Odluka o poništenju natječaja

Natječaj

Ispravak natječaja