Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Čistačica/domaćica

Čistačica/domaćica izvršava poslove održavanja čistoće i urednosti ureda, skladišta, hodnika, stepeništa, sanitarnih prostorija, kuhinje i ostalih prostorija Društva, kao i dislociranih prostora koje koristi Društvo, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama  neposrednog rukovoditelja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 18. srpnja 2019. godine raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto: Čistačica/domaćica, 2 izvršitelja (m/ž), nepuno radno vrijeme (4h)

 

Rok prijave: 9. kolovoz 2019

Radno mjesto
Naziv radnog mjesta: Čistačica/domaćica
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 30.06.2021, nepuno radno vrijeme (4h)
Probni rad: 3 mjeseca
Koeficijent radnog mjesta: 0,80 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 2.099 kn bruto 1)

Kratki opis poslova
Čistačica/domaćica izvršava poslove održavanja čistoće i urednosti ureda, skladišta, hodnika, stepeništa, sanitarnih prostorija, kuhinje i ostalih prostorija Društva, kao i dislociranih prostora koje koristi Društvo, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, uz redoviti nadzor i po uputama neposrednog rukovoditelja.

Održava čistoću i urednost namještaja i inventara koje koristi Društvo, održava čistoću vanjskog prostora izvan zgrade, vodi brigu o opskrbljenosti, čuvanju i savjesnom trošenju materijala i pribora, sredstva za čišćenje i uz odobrenje neposrednog rukovoditelja nabavlja materijal i pribor potreban za izvršenje aktivnosti, sudjeluje u pomoćnim poslovima pripreme i organizacije događaja, manifestacija, konferencija i drugih pratećih aktivnosti Društva.
Povremeno pomaže u jednostavnim poslovima (kopiranje, slaganje materijala, priprema kave te posluživanje hrane i napitaka i sl.).

Za svoj rad odgovorna je neposredno nadređenom rukovoditelju i redovno ga izvještava o svome radu, po potrebi vodi evidencije po nalogu neposrednog rukovoditelja, te obavlja i druge poslove koje mu se odrede a koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanjima i vještinama na temelju nalogu neposrednog rukovoditelja.

Ovim natječajem biraju se dva (2) kandidata za radno mjesto Čistačica/domaćica unutar skupine poslova – Operativni i financijski poslova.
Detaljan opis poslova za radno mjesto Čistačica/domaćica kao i opis poslova iz djelokruga Operativni i financijski poslovi dostupan je na poveznicama.

O nama
Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti
• SSS/NKV
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Traženi profil

Tražimo osobu koja:
• voli raditi u dinamičnom okruženju s raznolikim ljudima i životinjama,
• poslove obavlja savjesno, precizno, brzo i učinkovito,
• je prilagodljiva i spremna uvijek pomoći kolegama u jednostavnim i pomoćnim poslovima (kopiranje, slaganje materijala, priprema kave te posluživanje hrane i napitaka i sl.)
• je spremna svakodnevno voditi brigu o nabavi potrebnih sredstava i pribora za čišćenje, savjesna je u čuvanju i trošenju materijala i pribora, sredstva za čišćenje te ostalih potrepština za rad.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
2. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
3. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova ovog radnog mjesta (potvrda liječnika ili slično – ako posjeduje);
4. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja i
5. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).
Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.
Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana zahtjeva za nadopunom.
Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoje sposobnosti ili radno iskustvo (pismo preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave
Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Čistačicu/domaćicu – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 09.08.2019. godine.
Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.
Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:
1. detaljan opis poslova Čistačica/domaćica,
2. opis poslova iz djelokruga Operativni i financijski poslovi

 

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA
za radno mjesto ČISTAĆICA/DOMAĆICA,
2 izvršitelja (m/ž), na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4h)

 

Ispravlja se natječaj objavljen za radno mjesto ČISTAĆICA/DOMAĆICA na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o. dana 18. srpnja 2019. godine.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na rok prijave mijenja se i sada glasi:

“ Rok prijave: 30. kolovoz 2019 „

Ispravak natječaja biti će objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o.
Prijave na natječaj mogu se podnositi u roku od 23 dana od dana objave ovog ispravka dijela natječaja.
Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.