Group 42 CopyGroup 35Group 42Group 42 Copy 3Group 34Group 42 Copy 2
Natječaji, Vijesti

Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik marketinga

Stručni suradnik marketinga izvršava stručne poslove u okviru poslova planiranja i realizacije marketinških strategija i kampanja u zemlji i inozemstvu, pripreme materijala za oglašavanje i promociju, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 13. siječnja 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Stručni suradnik marketinga, 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 28. siječanj 2020.

Radno mjesto

Naziv radnog mjesta: Stručni suradnik marketinga
Mjesto rada: Rijeka, Primorsko-goranska županija, Hrvatska
Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme, do 31.12.2020., puno radno vrijeme
Probni rad: 3 mjeseca

Koeficijent radnog mjesta: 1,6 (okvirna plaća bez dodatka za radni staž i prijevoz: 7.996 kn bruto 1)

Kratki opis poslova:

Stručni suradnik marketinga izvršava stručne poslove u okviru poslova planiranja i realizacije marketinških strategija i kampanja u zemlji i inozemstvu, pripreme materijala za oglašavanje i promociju, ovisno o godišnjem, mjesečnom i tjednom rasporedu, po nalogu neposrednog rukovoditelja, pravovremeno izvršava redovne aktivnosti u svom djelokrugu na što ekonomičniji način, po uputi i uz potporu nadređenog rukovoditelja rješava jednostavnije zadaće iz svog djelokruga. Sudjeluje u pripremi dokumentacije potrebnoj za angažiranje vanjskih suradnika, praćenju i prikupljanju potrebnih podataka i dokaza o njihovom radu, po uputi nadređenog rukovoditelja sudjeluje u pripremnim radnjama za nabavu roba, usluga i radova potrebnih za realizaciju aktivnosti. Neposredno kontaktira i sudjeluje u radnim dogovorima sa suradnicima, s ustanovama, partnerima te drugim pravnim i fizičkim osobama vezano uz svoj djelokrug, izrađuje dio izvještaja iz svog djelokruga, prikuplja, obrađuje i pohranjuje materijale, dokumente i druge važne stvari koje su nastale okviru njegovog područja rada, priprema potrebne evidencije iz svog djelokruga. Obavlja i druge poslove na temelju naloga neposrednog rukovoditelja ili direktora Društva.

Ovim natječajem bira se kandidat za radno mjesto Stručni suradnik marketinga unutar skupine poslova Informiranje i vidljivost odnosno podskupine poslovi marketinga.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Stručni suradnik marketinga kao i opis poslova iz djelokruga poslova marketinga dostupan je na ovoj stranici u prilogu.

O nama

Rijeka je prvi hrvatski grad koji je osvojio titulu Europske prijestolnice kulture (EPK), jedne od najprestižnijih i najistaknutijih inicijativa Europske unije. Operativni provoditelj programa EPK je trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o., koju su 2016. g. osnovali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Realizacija programskih aktivnosti glavna je zadaća društva Rijeka 2020 d.o.o. Tome se pridružuju i marketing, komunikacije i promocija cijelog projekta, aktivnosti razvoja, prikupljanja sredstava i strateških partnerstva, organizacijske i administrativne potporne aktivnosti te vanjsko praćenje i evaluacija.

Uvjeti

 • VŠS

Iznimno, na ovo radno mjesto mogu se zaposliti osobe koje nemaju odgovarajuću razinu stručne spreme ako su stručnjaci u svom području s najmanje 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima

 • najmanje 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • ako je kandidat strani državljanin – aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Pod pojmom “radno iskustvo” podrazumijeva se rad u jasno vidljivom trajanju u svim oblicima rada, uključujući rad temeljem ugovora o radu, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu ili rad ostvaren u okviru samostalne djelatnosti, volonterskog staža, pripravničkog staža, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa i slično. Pod pojmom “slični poslovi” podrazumijevaju se poslovi sličnog sadržaja i slične razine odgovornosti, bez obzira na zahtijevanu stručnu spremu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze  iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Traženi profil

Tražimo osobu koja:

 • je snalažljiva, fleksibilna, prilagodljiva i lako uči,
 • novim projektima i izazovima pristupa na proaktivan i kreativan način,
 • voli raditi u dinamičnom i kolaborativnom okruženju s raznolikim ljudima,
 • je sposobna samostalno rješavati probleme, a istovremeno pokazuje sklonost timskom radu,
 • koja se može brzo uključiti u kompleksan i zahtjevan projekt,
 • ima dobre komunikacijske vještine te se lako snalazi u radu s različitim grupama i osobama,
 • poslove i zadatke obavlja savjesno, precizno, odgovorno i učinkovito,
 • je sposobna istovremeno koordinirati s više projekata i prioriteta,
 • kolegama i partnerima pristupa na profesionalan, ugodan i kooperativan način
 • ima iskustvo u radu na programima u kulturi.

Prijava

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. dokaz o stručnoj spremi (preslika odgovarajuće isprave o završenom školovanju);
 2. dokaz o radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; ako je kandidat strani državljanin umjesto zapisa podataka HZMO dovoljan je drugi jednakovrijedan dokaz, i drugi dokument u kojem se navodi opis poslova na kojima je kandidat radio i koliko dugo (preslika odluka o imenovanju i/ili rasporedu na radno mjesto, i/ili preslika ugovora o radu ili djelu, i/ ili potvrda poslodavca);

Da bi se potvrda poslodavca uvažila kao dokument kojim se dokazuje radno iskustvo u određenom trajanju na sličnim poslovima mora sadržavati podatak u kojem razdoblju (od kada do kada) je radila i opis poslova koje je radila kod poslodavca osoba koja je kandidat na natječaju. U prijavi se može priložiti Potvrdu izrađenu na obrascu potpisanu od strane odgovorne osobe poslodavca kod kojeg je osoba radila time da će se u prijavi uvažiti i potvrda koja nije izrađena na ovom obrascu ali koja sadrži sve podatke iz obrasca.

 1. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
 2. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
 3. motivacijsko pismo (do 1800 znakova).

Molimo kandidate da prijavi prilože sve isprave naznačene u Natječaju.

Ako je dokumentacija priložena prijavi nejasna ili nerazumljiva, iznimno je moguće nakon proteka roka tražiti nadopunu odnosno obrazloženje od kandidata, koje treba biti dostavljeno (elektroničkom poštom, osobno ili preporučeno poštom) najkasnije u roku 3 dana od dana  zahtjeva za nadopunom.

Radi poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka mole se kandidati da, ukoliko pristaju da se u bazi podataka TD RIJEKA 2020 d.o.o. čuvaju njihovi osobni podaci iz dokumentacije koju prilažu uz prijavu u svrhu odabira na natječaju I za potrebe budućeg zapošljavanja, da uz prijavu dostave potpisanu Suglasnost za pohranu.

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama-svjedodžbe, certifikati i slično, pisma preporuke i drugo) – do 5 priloga.

Jezik prijave

Prijava i navedeni obvezni prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik izdanom od ovlaštenog sudskog tumača.

Podnošenje prijave

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Stručnog suradnika marketinga – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 14 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 28.01.2020. godine.

Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je upućena prijava.

Ostale odredbe i napomene

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju, te koja je dostavljena na način propisan ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete i koji odgovaraju traženom profilu mogu biti pozvani na razgovor u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati mogu biti pozvani i na dodatno testiranje stručnih znanja, sposobnosti i vještina  a što uključuje psihometrijsko testiranje i ostale relevantne metode procjene kandidata kao što su:  intervju proširen profesionalnim vježbama i zadacima, pismeni test znanja, ponuda novog rješenja i slično, a sve u skladu sa potrebama ovog radnog mjesta.

Kandidat koji se ne odazove na poziv za razgovor i/ili testiranje smatrat će se da je odustao od natječaja.

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. zadržava pravo ne odabira niti jednog prijavljenog kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prilog uz natječaj:

 1. detaljan opis poslova Stručni suradnik marketinga,
 2. opis poslova iz djelokruga Poslova marketinga.

Prilog je objavljen uz oglas za natječaj na stranicama www.rijeka2020.eu